Audyty bezpieczeństwa

Weryfikacja funkcjonowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo komunikacji, danych, systemów i urządzeń teleinformatycznych

Zaprojektowanie i budowa nawet najbardziej wyrafinowanych rozwiązań mających na celu ochronę danych nie zapewni bezpieczeństwa informatycznego organizacji na oczekiwanym poziomie, jeśli rozwiązania te nie będą prawidłowo wdrożone i przestrzegane.

 

Istotnym działaniem na rzecz ochrony interesów organizacji jest więc weryfikacja funkcjonowania zarówno wykorzystanych rozwiązań technicznych, jak i przyjętych rozwiązań organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo komunikacji, danych, systemów i urządzeń teleinformatycznych.

 

Audyty bezpieczeństwa różnią się obszarem funkcjonowania organizacji poddawanym analizie oraz stosowanymi narzędziami i metodami. Niezależnie od rodzaju audytu, w wyniku jego przeprowadzenia, zamawiający otrzymuje ustandaryzowaną, obiektywną informację dotyczącą stanu faktycznego stwierdzonego w organizacji.

 

Oferta DECSOFT S.A. obejmuje przeprowadzenie:

 

 1. Audytu zgodności.

  Audyt obejmuje kontrolę spójności oraz zgodności z przepisami prawa wewnętrznych regulacji dotyczących bezpieczeństwa, a także weryfikację poziomu przestrzegania tych regulacji.

  Zakres audytu:

  • Sprawdzenie, w jakim stopniu pracownicy przestrzegają istniejących w firmie regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji (testy z wykorzystaniem metod socjotechnicznych).
  • Weryfikacja dokumentacji bezpieczeństwa (polityka bezpieczeństwa wraz z dokumentami szczegółowymi i procedurami) pod kątem aktualności, kompletności oraz poprawności merytorycznej, a także zgodności z obowiązującym prawem i standardami.
  • Przeprowadzenie weryfikacji zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) z wymogami prawa oraz wewnętrzną dokumentacją bezpieczeństwa.
 2. Audytu przetwarzania danych osobowych.

  Audyt obejmuje sprawdzenie aktualnego stanu przetwarzania danych osobowych w organizacji zarówno pod kątem zagadnień technicznych, jak i organizacyjnych. Audyt weryfikuje spełnienie wymagań opisanych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. „w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych” (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).

  Zakres audytu:

  • Przegląd i analiza dokumentacji, w tym analiza dokumentacji polityk bezpieczeństwa i procedur udostępnionych w trakcie wywiadów, pod kątem zgodności z wymaganiami (w zakresie jak wyżej) Rozporządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień IT (wywiady z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary określone w politykach bezpieczeństwa.
  • Weryfikacja zgodności systemów z wymaganiami Rozporządzenia (w zakresie jak wyżej), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień IT.
  • Weryfikacja przestrzegania procedur bezpieczeństwa przez pracowników (wywiady z wybranymi pracownikami realizującymi postanowienia polityk bezpieczeństwa).
 3. Audytu bezpieczeństwa.

  Celem audytu jest wykrycie faktycznych oraz potencjalnych luk i błędów w oprogramowaniu, konfiguracji urządzeń informatycznych, portalach i aplikacjach webowych, które mogą być wykorzystane do naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, a także bezpieczeństwa firmy lub jej klientów. Przeprowadzenie audytu na etapie wytwarzania i przekazywania do użytkowania systemów teleinformatycznych pozwala dostarczać odbiorcom rozwiązania gwarantujące osiągnięcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa w fazie użytkowania.

  Zakres audytu:

  • Przeprowadzenie testów penetracyjnych i analizy konfiguracji systemów IT.
  • Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa aplikacji / systemów IT.
 4. Audytu dopuszczającego.

  Audyt obejmuje sprawdzenie Firmy-Podwykonawcy pod kątem spełniania wymagań stawianych przez Zleceniodawcę odnośnie bezpieczeństwa przetwarzania danych Zleceniodawcy w siedzibie i systemach teleinformatycznych Podwykonawcy. Efektem audytu jest rekomendacja pozytywna lub lista niedociągnięć, których usunięcie jest niezbędne do zachowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

  Zakres audytu:

  • Weryfikacja stanu zabezpieczeń pod kątem bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania powierzonych danych chronionych.
  • Elementy analizy ryzyka.
  • Weryfikacja, czy Podwykonawca spełnia wszystkie zalecenia i standardy wymagane przez Zleceniodawcę.
 5. Audytu funkcjonowania systemów bezpieczeństwa.

  Audyt obejmuje funkcjonowanie następujących systemów bezpieczeństwa:

  • System antywirusowy.
  • System antyspamowy.
  • System DLP (Data Leak Prevention/Data Loss Prevention).
  • System Proxy.
  • System Firewall.
  • System backupowy.
  • System zasilania awaryjnego.

  Zakres audytu:

  • Kompleksowa analiza skuteczności działania.
  • Analizę procedur utrzymaniowych i monitorowania systemów bezpieczeństwa.
  • Weryfikacja poprawności konfiguracji systemów bezpieczeństwa.
  • Weryfikacja lub opracowanie wskaźników efektywności.
 6. Audytu stanu zasobów IT.

  Celem audytu jest inwentaryzacja faktycznego stanu zasobów IT oraz procedur i mechanizmów funkcjonowania działu IT. Efektem przeprowadzenia audytu jest szczegółowy opis, szczególnie przydatny menedżerom, którzy obejmują w zarządzanie dział IT. Dzięki audytowi stanu zasobów, menedżerowie są w stanie szybko rozpoznać stan istniejący i bez zbędnej zwłoki podejmować odpowiednie działania zarządcze.

  Zakres audytu:

  • Opracowanie zestawienia zasobów kadrowych z przyporządkowaniem do systemów.
  • Opracowanie zestawienia dokumentacji regulującej pracę IT i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
  • Opracowanie zestawienia posiadanych licencji na oprogramowanie.
  • Opracowanie zestawienia posiadanego sprzętu komputerowego (stacje robocze, drukarki, serwery, urządzenia sieciowe).
  • Opracowanie zestawienia obowiązujących umów IT.
  • Opracowanie zestawienia oprogramowania systemowego / narzędziowego.
  • Opracowanie zestawienia oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych.
  • Opracowanie zestawienia aplikacji.
  • Weryfikacja zarządzania incydentami, problemami.
  • Weryfikacja zarządzania zmianą (w zakresie sprzętu i / lub aplikacji).
  • Weryfikacja zarządzania pojemnością.
  • Weryfikacja zarządzania siecią LAN, WAN, stykiem z Internetem.
  • Weryfikacja kompletności i skuteczności procedur operacyjnych IT.